Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de website http://www.aq-rent.eu/

1. ACCEPTATIE VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DEZE WEBSITE
1.1 U DIENT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE VAN AQ-RENT ("VOORWAARDEN") ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN.

AQ-RENT B.V. BIEDT U, UW MEDEWERKERS, TUSSENPERSONEN, CONTRACTANTEN EN ENIGE ANDERE ENTITEIT NAMENS WELKE U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT (COLLECTIEF "U"), DEZE WEBSITE OP DEZE VOORWAARDEN. DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN OVEREENKOMST TUSSEN AQ-RENT EN U, EN U ACCEPTEERT ZE DOOR: (a) EEN ORDER TE PLAATSEN VIA DEZE WEBSITE; (b) DE WEBSITE OP EEN ANDERE WIJZE TE GEBRUIKEN; EN/OF (c) TE BEVESTIGEN DAT U MET DEZE VOORWAARDEN AKKOORD GAAT. GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET ALS U NIET MET AL DEZE VOORWAARDEN AKKOORD GAAT.

1.2 Deze website ("website") bevat onder andere: (a) informatie over verhuur van reinigingsvoertuigen en andere online services die toegankelijk zijn via de website; (b) informatie over bijvoorbeeld technische data, contracten, producten, programma's, prijzen en marketing en andere waardevolle informatie ("informatie"); en (c) inhoud zoals data, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video, berichten of ander materiaal ("inhoud"). AQ-Rent beheert en bestuurt de websites vanaf verschillende locaties en doet geen toezegging dat deze website geschikt of beschikbaar voor gebruik op alle locaties is. Producten en services van AQ-Rent zijn mogelijk niet beschikbaar op uw locatie en het kan per locatie verschillen welke producten en services kunnen worden geleverd. Als u de website namens uw werkgever gebruikt, verklaart u dat u toestemming hebt om deze voorwaarden namens uw werkgever te accepteren en dat uw werkgever ermee akkoord gaat om u en AQ-Rent schadeloos te stellen indien deze voorwaarden worden overtreden. Naast deze voorwaarden en tenzij anderszins vermeld, zijn de gebruikelijke verkoopvoorwaarden en -bepalingen van AQ-Rent in uw rechtsgebied van toepassing op aankopen die u via de website doet, tenzij u beschikt over een aparte, rechtsgeldige, schriftelijke aankoop- of licentieovereenkomst met AQ-Rent voor het betreffende product of de betreffende service. In dat geval geldt de aparte overeenkomst, ook als deze in strijd is met voornoemde voorwaarden en bepalingen.

2. UW VERPLICHTINGEN EN GEDRAG
2.1 Met betrekking tot uw gebruik van de website stemt u ermee in om: (a) accurate, recente en volledige gegevens over uzelf te verstrekken wanneer hierom wordt gevraagd via een registratieformulier op de website ("registratiegegevens"); (b) zorgvuldig om te gaan met uw wachtwoord en id; (c) de registratiegegevens en andere informatie die u aan AQ-Rent verstrekt, bij te houden en direct bij te werken zodat deze gegevens te allen tijde accuraat, recent en volledig zijn; en (d) alle risico's van ongeautoriseerde toegang tot informatie en registratiegegevens te accepteren. U bent zelf verantwoordelijk voor afdoende beveiliging en back-ups van gegevens en/of apparatuur die u in verband met de website gebruikt.

2.2 U bent volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die u uploadt, publiceert of op andere wijze via de website verzendt. U gaat ermee akkoord om inhoud niet te uploaden, te publiceren of op andere wijze via de website te verzenden indien deze inhoud: (a) inaccuraat, schadelijk, obsceen, pornografisch, lasterlijk, racistisch, gewelddadig, beledigend of bedreigend is of anderszins op bezwaren van AQ-Rent of andere gebruikers van de website kan stuiten; (b) persoonlijke informatie bevat die zonder toestemming niet in de openbaarheid mag worden gebracht; (c) in strijd is met of een overtreding inhoudt van intellectuele-eigendomsrechten; of (d) softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die erop zijn gericht om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken. AQ-Rent behoudt zich het recht voor om inhoud te bewerken of verwijderen als deze in strijd is met de voorwaarden of als deze commerciële advertenties van derden bevat.

2.3 U gaat ermee akkoord dat u de website niet zult gebruiken om: (a) spam, grote hoeveelheden e-mail of ongevraagde mededelingen te verzenden; (b) zich voor te doen als AQ-Rent-medewerker of iemand anders of de identiteit van AQ-Rent of iemand te bespotten; (c) koptekst te vervalsen of op andere wijze id's (waaronder URL's) te manipuleren teneinde de oorsprong van inhoud die via de services is verzonden, te verhullen; (d) uw connectie met een persoon of entiteit verkeerd weer te geven; (e) de normale dialooggang te verstoren of te handelen op enige andere wijze die een negatief effect heeft op de mogelijkheid van gebruikers om de website te gebruiken; (f) zich bezig te houden met activiteiten die in strijd zijn met een vertrouwensrelatie, de geldende wetgeving op lokaal, provinciaal, nationaal of internationaal niveau of bepalingen die wettelijk kunnen worden afgedwongen, met inbegrip van maar niet beperkt tot pogingen om de beveiliging van een account of site in een netwerk te omzeilen, illegale loterijen of gokactiviteiten, stalking of bedreigingen; of (g) persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan, tenzij deze gebruikers hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben verleend.

3. VERTROUWELIJKE INFORMATIE VAN AQ-RENT
3.1 Via de website kunt u direct toegang verkrijgen tot bepaalde (vertrouwelijke) informatie van AQ-Rent en de leveranciers, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over technische data, contracten, producten, programma's, prijzen en marketing en andere waardevolle informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd ("vertrouwelijke informatie"). U dient vertrouwelijke informatie volledig vertrouwelijk te behandelen. Het eigendomsrecht van vertrouwelijke informatie ligt te allen tijde bij AQ-Rent en de leveranciers.

3.2 Uw verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijke informatie vervallen na vijf (5) jaar volgend op de datum waarop de informatie in de openbaarheid is gebracht. Bij beëindiging van de voorwaarden of op schriftelijk verzoek van AQ-Rent mag u vertrouwelijke informatie niet langer gebruiken en dient u deze te retourneren of vernietigen.

3.3 De verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijke informatie in deze voorwaarden gelden niet voor u indien u met wettelijk voldoende bewijs kunt onderbouwen dat: (a) u de informatie reeds in bezit had voordat u deze via AQ-Rent verkreeg en u niet verplicht bent om deze informatie vertrouwelijk te behandelen; (b) de informatie in de openbaarheid is of wordt gebracht zonder dat u daarvoor iets hebt gedaan of verzuimd te doen en zonder dat deze openbaarmaking anderszins in strijd is met de voorwaarden; (c) u de informatie hebt verkregen van een derde die het recht had om deze informatie in de openbaarheid te brengen en niet verplicht was om deze informatie vertrouwelijk te behandelen; (d) u deze informatie onafhankelijk hebt ontwikkeld zonder het gebruik van vertrouwelijke informatie en zonder inmenging van personen die toegang tot deze informatie hadden; of (e) u de informatie in de openbaarheid hebt gebracht naar aanleiding van een rechtsgeldig bevel van een rechtbank of een ander overheidsorgaan, of omdat dit anderszins wettelijk was vereist, of omdat dit noodzakelijk was teneinde de rechten van een van de partijen in het kader van deze voorwaarden te doen gelden, waarbij u van tevoren AQ-Rent naar behoren op de hoogte hebt gesteld om AQ-Rent in de gelegenheid te stellen bezwaar tegen deze openbaarmaking te maken.

4. INHOUD DIE NAAR AQ-RENT IS VERZONDEN
4.1 AQ-Rent maakt geen aanspraak op het eigendomsrecht van de inhoud die u op de website publiceert en heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke inhoud. Tenzij anderszins is verklaard in deze voorwaarden of in het privacybeleid van AQ-Rent, wordt alle inhoud die u verstrekt in verband met deze website als niet-vertrouwelijk beschouwd. Het staat AQ-Rent vrij om deze inhoud zonder enige beperking te gebruiken en verspreiden voor enig doel en u verleent AQ-Rent en alle andere gebruikers van de website een onherroepelijke, wereldwijde, rechtenvrije, niet-exclusieve licentie om deze inhoud (ook in digitale vorm) te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren, te verzenden, weer te geven, uit te voeren, aan te passen, door te verkopen en te publiceren. U verklaart dat u beschikt over de benodigde toestemming om informatie die u verstrekt via de website, wereldwijd te verzenden en bewerken onder AQ-Rent, de dochterondernemingen en derde leveranciers.

4.2 AQ-Rent controleert inhoud niet routinematig, maar AQ-Rent en aangewezen partijen behouden zich het recht voor om inhoud die toegankelijk is via de website te controleren bewerken en verwijderen of de toegang daartoe te beperken.

5. BEZORGING VAN E-MAIL
AQ-Rent probeert om alle e-mail te bezorgen op het betreffende e-mailadres dat bij de services van AQ-Rent is geregistreerd. De aard van e-mail is echter dusdanig dat AQ-Rent de bezorging van dergelijke e-mail niet kan garanderen.

6. SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord om AQ-Rent en de divisies, aandeelhouders, directeuren, managers, tussenpersonen, licentiehouders, leveranciers, alliantiepartners, andere partners, werknemers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die een derde indient ten gevolge van of in verband met uw inhoud, uw gebruik van of verbinding met de website (met inbegrip van enig gebruik door u namens uw werkgever), schending door u van de voorwaarden of schending door u van andermans rechten.

7. KENNISGEVINGEN; WIJZIGING EN BEËINDIGING VAN SERVICES; WIJZIGING VAN VOORWAARDEN
AQ-Rent kan u op de hoogte stellen door kennisgevingen per e-mail of normale post te verzenden of door kennisgevingen of koppelingen naar kennisgevingen te publiceren op de website. AQ-Rent behoudt zich te allen tijde het recht voor om met of zonder kennisgeving de services (of een gedeelte daarvan) en/of uw gebruik van of toegang tot deze services te wijzigingen, op te schorten of te beëindigen. AQ-Rent kan ook alle betreffende informatie en bestanden verwijderen of de toegang daartoe of het gebruik daarvan blokkeren AQ-Rent kan niet aansprakelijk worden gesteld door u of enige derde wegens de wijziging, opschorting of beëindiging van de services of het verlies van de betreffende informatie. AQ-Rent kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze website te publiceren.

8. ADVERTENTIES EN AANBIEDINGEN
AQ-Rent publiceert advertenties, banners en aanbiedingen van derden op de website. Uw correspondentie of zakelijke transacties met adverteerders of deelname aan hun aanbiedingen die u op of via de website aantreft (met uitzondering van AQ-Rent), met inbegrip van betaling en levering van de betreffende producten of services en andere voorwaarden, bepalingen, garanties of toezeggingen die verband houden met deze transacties, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van u en de betreffende adverteerder. AQ-Rent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of enige schade ten gevolge van dergelijke transacties of de aanwezigheid van dergelijke derde adverteerders op de website.

9. INHOUD DIE VIA KOPPELINGEN WORDT VERSTREKT
9.1 De website kan koppelingen naar andere Internet-sites of bronnen bevatten. U erkent en gaat ermee akkoord dat AQ-Rent niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen. AQ-Rent onderschrijft de inhoud, de advertenties, de producten en het overige materiaal op deze sites of in deze bronnen niet en is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. AQ-Rent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige feitelijke of veronderstelde schade of enig feitelijk of verondersteld verlies ten gevolge van of in verband met het gebruiken van of het vertrouwen op deze inhoud, producten of services die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

10. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
10.1 U stemt ermee in om de inhoud van anderen op generlei wijze geheel of gedeeltelijk opnieuw te produceren, te wijzigen, te verhuren, in lease te geven, uit te lenen, te verkopen, te distribueren, te repliceren, op te slaan in een frame, opnieuw te publiceren, te downloaden of te verzenden of daarvan afgeleide werken te maken, tenzij AQ-Rent of de leveranciers van de inhoud hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben verleend. U mag software die AQ-Rent aan u openbaar maakt, niet wijzigen, decompileren of onderwerpen aan reverse-engineering en u mag geen enkele auteursrecht- of handelsmerkaanduiding of een andere kennisgeving van eigendom verwijderen of wijzigen.

10.2 Onder "handelsmerken van AQ-Rent" vallen alle namen, merken, merknamen, logo's, ontwerpen, imago-uitingen (trade dress), slagzinnen en andere aanduidingen die AQ-Rent gebruikt in verband met de producten en services. U stemt ermee in om te voldoen aan de vereisten ten aanzien van het gebruik van handelsmerken en logo's van AQ-Rent. U mag handelsmerken van AQ-Rent niet verwijderen of wijzigen en uw eigen producten of materiaal niet voorzien van handelsmerken van AQ-Rent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AQ-Rent. U erkent de rechten van AQ-Rent met betrekking tot de handelsmerken van AQ-Rent en gaat ermee akkoord dat u de handelsmerken van AQ-Rent enkel zult gebruiken ten voordele van AQ-Rent. U stemt ermee in om geen handelsmerken van AQ-Rent toe te voegen aan uw handelsmerken, servicemerken, bedrijfsnamen, Internet-adressen, domeinnamen of andere vergelijkbare aanduidingen voor gebruik op of in verband met computer- of Internet-producten, -services of -technologieën.

10.3 AQ-Rent heeft zich ertoe verplicht om intellectuele-eigendomsrechten van anderen te respecteren en vraagt gebruikers hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat op de website van AQ-Rent uw werk is gekopieerd op een wijze die in strijd is met het auteursrecht, kunt u contact opnemen met ons via mailto:info@aq-used.com

10.4 Tenzij expliciet vermeld mag niets uit deze voorwaarden worden opgevat als de verlening van een licentie voor intellectuele-eigendomsrechten, hetzij via uitsluiting, implicering of anderszins. Inhoud van AQ-Rent op deze website mag worden weergegeven, gekopieerd, gedistribueerd en gedownload op voorwaarde dat: (a) de auteursrechtaanduiding bij de inhoud behouden blijft en een toestemmingsaanduiding (bijvoorbeeld "Gebruikt met toestemming") aan deze inhoud wordt toegevoegd; (b) deze inhoud alleen voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt; (c) deze inhoud niet wordt gekopieerd of gepubliceerd op een computer in een netwerk of niet wordt gepubliceerd via een medium, behalve als hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend via een rechtsgeldige autorisatie of licentie waaronder dit materiaal valt; en (d) deze inhoud niet wordt gewijzigd. Deze toestemming komt automatisch zonder kennisgeving te vervallen als u de voorwaarden of bepalingen in deze sectie 10.4 overtreedt. Nadat de toestemming is vervallen, dient u gedownloade en/of afgedrukte inhoud direct te vernietigen.

11. VOORBEHOUD OP GARANTIES
11.1 HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE GESCHIEDT GEHEEL OP EIGEN RISICO, TENZIJ NADRUKKELIJK ANDERS IS VERMELD. DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN DE INFORMATIE, SERVICES EN INHOUD (ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE 1.2), WORDT ALS ZODANIG GELEVERD ("AS IS") MET ALLE MOGELIJKE FOUTEN. AQ-RENT WIJST ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN, TOEZEGGINGEN EN GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN ENIGE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF VOORWAARDE BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. AQ-RENT NEEMT AFSTAND VAN ELKE TOEZEGGING, GARANTIE EN VOORWAARDE BETREFFENDE DE NUTTIGHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID, WAARHEID, ACCURATESSE OF VOLLEDIGHEID VAN DE WEBSITE.

11.2 AQ-RENT NEEMT AFSTAND VAN ELKE TOEZEGGING EN GARANTIE DAT: (a) DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF ZOUNDER FOUTEN IS; (b) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZIJN; (c) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, SERVICES, INHOUD OF INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT VIA DE WEBSITE WORDT AANGESCHAFT OF VERKREGEN, VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN OF VEREISTEN; OF (d) EVENTUELE FOUTEN IN DE WEBSITE WORDEN GECORRIGEERD.

11.3 U ACCEPTEERT ZELF HET RISICO VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF HET VERLIES VAN GEGEVENS TEN GEVOLGE VAN INHOUD DIE U VIA DE WEBSITE HEBT VERKREGEN, MET INGEBRIP VAN SCHADE TEN GEVOLGE VAN COMPUTERVIRUSSEN.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
12.1 VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT IS AQ-RENT IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, SPECIALE OF BIJKOMENDE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SMARTENGELD (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN HANDEL, INKOMSTEN, WINST, GOODWILL, GEBRUIK, DATA, ELEKTRONISCH VERZONDEN ORDERS OF ENIG ANDER ECONOMISCH VOORDEEL) ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE WEBSITE, ZELFS ALS AQ-RENT OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE OF DEZE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN VOORZIEN, EN ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE SCHADE IS ONTSTAAN, DOOR CONTRACTBREUK OF DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), MET INGEBRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN: (a) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE; (b) DE KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE PRODUCTEN EN SERVICES TEN GEVOLGE VAN PRODUCTEN, DATA, INFORMATIE OF SERVICES DIE ZIJN AANGESCHAFT OF VERKREGEN, BERICHTEN DIE ZIJN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA OF VANAF DE WEBSITE; (c) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE OP DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN TRANSMISSIES OF DATA, KWAADWILLIG OF CRIMINEEL GEDRAG, OF VALSE OF FRAUDULEUZE TRANSACTIES; OF (d) INHOUD OF INFORMATIE DIE U EVENTUEEL DOWNLOADT, GEBRUIKT, WIJZIGT OF DISTRIBUEERT.

12.2 AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DIRECTE OF BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET VOOR U GELDT.

13. PRIVACYBELEID VAN AQ-RENT
U stemt ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door AQ-Rent conform de voorwaarden van het privacybeleid van AQ-Rent. U vindt dit beleid op http://www.aq-rent.eu/. U gaat ermee akkoord dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wetten en bepalingen en de voorwaarden van het privacybeleid van AQ-Rent wanneer u persoonlijke gegevens in verband met deze website opent, gebruikt en/of verzendt.

14. ALGEMENE VOORWAARDEN
14.1 De voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en AQ-Rent betreffende het onderwerp waarop ze betrekking hebben. Elke eerdere versie van de voorwaarden komt te vervallen en wordt door deze voorwaarden vervangen. Een wijziging van de voorwaarden is alleen bindend als deze schriftelijk is vastgelegd en is ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van AQ-Rent. U mag de voorwaarden of enig recht dat in het kader daarvan is verleend, niet afstaan of anderszins overdragen. Mogelijk gelden er voor u aanvullende voorwaarden en bepalingen wanneer u producten of services van AQ-Rent of derden gebruikt.

14.2 U stemt ermee in dat AQ-Rent onherstelbare schade leidt bij elke wezenlijke overtreding van sectie 2, 3, 4, 6 en 10 van de voorwaarden, waarvoor louter schadeloosstelling onvoldoende is. Naast de rechten en rechtsmiddelen die AQ-Rent anderszins wettelijk ter beschikking staan, heeft AQ-Rent derhalve recht op een billijke genoegdoening, met inbegrip van zowel een voorlopig als een definitief bevel, ingeval een dergelijke overtreding plaatsvindt. U ziet af van elke eis voor de afgifte van een schuldbekentenis of een andere schuldbrief indien AQ-Rent een dergelijk bevel probeert te verkrijgen.

14.3 Elke actie met betrekking tot de voorwaarden en/of uw gebruik van de website valt onder het Nederlands recht. De mogelijkheid om de rechtspraak van ieder gewenst rechtsgebied te kiezen en de Conventie betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen van de Verenigde Naties zijn niet van toepassing op enig geschil met betrekking tot de voorwaarden. U en AQ-Rent komen overeen om geschillen voor te leggen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechter in Alkmaar, Nederland.

14.4 Op services, inhoud en producten die zijn ontleend aan of verkregen via deze website kunnen de lokale export- of importwetten van toepassing zijn. U stemt ermee in om al deze wetten volledig te respecteren, waarbij u met name: ervoor zorgt dat u beschikt over alle autorisaties die voor het exporteren, opnieuw exporteren of importeren van goederen zijn vereist door de wetgeving van uw lokale wetten.

14.5 Rechten en verplichtingen in het kader van de voorwaarden welke door hun aard hun geldigheid dienen te behouden, blijven onverminderd van kracht nadat de voorwaarden zijn beëindigd of vervallen.

14.6 Elke nadrukkelijke verklaring van afstand of onvermogen om enig recht in het kader van de voorwaarden te doen gelden vormt geen aanleiding tot blijvende afstand of enige verwachting van niet-naleving. Indien een bepaling van de voorwaarden in strijd is met een wet of bepaling van een overheid of ongeldig wordt verklaard door een rechtbank of bemiddelaar, komen de partijen overeen dat zulke bepaling zal worden vervangen door een nieuwe bepaling waarin de oorspronkelijke bedrijfsdoelstelling is vastgelegd, terwijl de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Versie 1.1
15 december 2008

 
Wat anderen zochten:
Dubbel turbine Nettoyage d'échangeurs 2750 bar Industrieel Water Jet Cutting Absacken Hochleistungssaugfahrzeug Aquademolition Warmte tauscher Gaswasser Haute pression Droge stoffenzuiger Vloeistof reinigen Industrieservice Vacuum truck Combi Vuilverbranding Bombas Alta Presion Vacuumauto Opzuigen Nettoyage Industriel Havariemanagement Koudsnijden Water jetting Ultra Korkeavesipaine Petrochemical industries Hydrojetting Reinigingsvoertuig Kolkenzuigers 400z Vacuum-persauto Aspirazione delle polveri Vacuum cleaning Hochstdrucktechnik Veegzuigauto Kruipruimte uitzuigen Reinigungsarbeiten Kesselhausreinigung Sweepers Shut down